.RU

3. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА - Реализация на общинския план за развитие на община търговище 79 > наблюдение,...


^ 3. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

Основният извод от анализа се трансформира в отправна точка и база на Стратегията за развитие на общината. Само ускорено развитие на икономиката може да компенсира изоставането. В същото време, острите социални проблеми не могат да чакат ефектите от съживена икономика. Към тях трябва да се насочат незабавни мерки, да се привлекат значителни ресурси.

През следващия период на развитието си общината ще се сблъска и с едно ново предизвикателство - засилена конкуренция за привличане на капитали и намиране на пазари (породена от глобализирането на световната икономика и в частност, от сливането с пазарите на ЕС). Оцеляването на местните производители става все по-зависимо не само от нови технологии и конкурентноспособна продукция, а и от нова, по-висша форма на коопериране и взаимодействие - създаването на мрежи и клъстери (индустриални, информационни, транспортни). Ключови ресурси стават информацията и техническата култура на работната сила.

Не по-малко предизвикателство е пренастройването на общината за развитие в съзвучие с основните принципи на политиката за сближаване на ЕС, а именно: повишаване на конкурентноспособността, изграждане на информационно общество и икономика на знанията, смекчаване на социалните контрасти, устойчиво развитие. Към постигането на тези цели е насочен и целият комплекс от интервенции по линия на Структурните фондове и Фонд ”Кохезия”39. Съгласуването на целите на общинското развитие с тези на политиката за социално-икономическо сближаване на ЕС и предвиждането на мерки, вписващи се в регламентите на Структурните фондове, ще създаде възможност за максимална финансова осигуреност на плановите документи по линия на европейските фондове.

Община Търговище се нуждае от значително ускоряване на социално-икономическото си развитие. Сега параметрите му са под средните за плановия район и страната. Общината следва да мобилизира целия си потенциал (природно-ресурсен, човешки и инвестиционен) и така да насочи развитието си, че в максимална степен да оползотвори възможностите за финансиране (национални и европейски) и да преодолее изоставането си.

Необходимо е и прилагане на интегриран подход за развитие на територията. Това означава подходящо съчетаване на политиките и мерките, въздействащи върху инфраструктурния, човешкия, иновационния и природно-културния потенциал на общината. Сериозни дефицити в основните фактори на производството ще забавят този процес. Това налага прилагането на подход, който от една страна да концентрира комплексно въздействие върху основни приоритети, а от друга – да води до балансирано изграждане на материалните и социалните предпоставки на развитие върху цялата територия на общината.

^ Основната цел и стратегическите приоритети в развитието на общината са формирани на основата на анализа и като отговор на посочените по-горе предизвикателства.

Последните тенденции в развитието на общината показват (макар и колебливо) подобрение на икономическите дейности като цяло. Видими позитивни ефекти се очакват от скорошното вкарване в експлоатация на крупните мощности за производство но стъкло и стъкларски изделия. Прекалено малките мащаби на инфраструктурните проекти, сравнени с потребностите и повишените стандарти, не са довели до общо подобрение на инфраструктурите. На този фон, потребностите от “коригиращи” и подкрепящи публични намеси в развитието на общината са се увеличили. Необходимо е ново градиране на приоритетите, териториално насочване на мерките и подобрена координация, за да се постигнат трайни и осезаеми промени в желаните насоки.

На тази основа, стратегията за развитие на община Търговище за периода до 2013 г. ще бъде подкрепяща по отношение на необходимите предпоставки за развитие на основните икономически сектори (селско стопанство и индустрия), агресивна – по отношение на изграждането и обновяването на инфраструктурите, стабилизираща – по отношение на желания териториален баланс в развитието на общината и протичането на демографските процеси.

^ 3.1. Визия за развитие на общината
Визията е обобщена представа/желание на една общност за стандарта на живот и качествата на средата, която тази общност изгражда, поддържа и обитава. Местните хора искат сигурен поминък, достъпни и качествени услуги, надеждни комуникации. Искат да има какво да предложат на децата си, да ги задържат до себе си. Макар и скромен, дори този хоризонт на желанията би бил трудно реализуем от гледна точка на пазарната среда и конкуренция в утрешна обединена Европа. Необходимо е да се поставят нови цели и критерии на развитието, да се пречупи инерцията на старото мислене и прекомерно облягане на държавата. Това го могат младите и образованите – хората, носещи в себе си високите критерии и готовност да се конкурират. Те са стратегическият ресурс за развитие на общината.

От друга страна, скокът в посока на мечтаното развитие изисква определено време и много усилия на общинската администрация, социално-икономическите партньори и цялата местна общност. Десетилетия наред град Търговище се е облягал на балансирана икономика. Шокът от загубата на структурни производства още не е изживян. Навременната подмяна на икономическите опори е другият елемент във визията за развитие на общината. Възможните нови опори (стъклопроизводство, екологични храни, възроден аграрен сектор, туризъм) изискват чиста среда и съвременна инфраструктура (в т.ч. комуникации). Те също трябва да станат елемент на визията на общината.

Времето на свръх-концентрация (на инвестиции, услуги и хора) в града отмина. Основната цел на европейската (и националната) регионална политика е ‘икономическо и социално сближаване’, т.е. премахване на резките различия между стандартите на средата и на живота. Независимо от ограничените ресурси и огромни потребности на гр. Търговище, целеви публични инвестиции трябва да се насочат и към селските райони. Те съдържат потенциал за желаното преструктуриране, за намиране на алтернативни икономически опори на общината.

Залог за конкурентноспособност е активното сътрудничество и коопериране на община Търговище с останалите съседи от Добруджа, с отварянето й към Европа и света. Това с особена сила важи за реализирането на аспирациите за възраждане на търговското средище и развитие на туризъм, имащ стопански измерения и служещ като алтернативен икономически сектор.

Община Търговище следва да запази и своя специфичен облик на общност с етническа, религиозна и културна идентичност и толерантност.

На тази основа е формулирана и визията за развитие на общината:


“Община Търговище - просперираща социална общност с устойчиво развитие, привлекателно място за бизнес и живот, работа за всички, високи доходи, развит туризъм, екологично селско стопанство, съхранена природна среда и богат културен живот, икономика основана на знанието, територия със съвременна модерна инфраструктура съдействаща за възраждане”

^ 3.2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

Визията очертава крайния желан резултат от усилията на всички в развитието на общината. Обективните фактори и стимули за такова развитие са:

Паралелно се отчитат и факторите, задържащи развитието:

Чрез визията си, общината е приела ролята на “Феникс” и е очертала ясна картина на очакваното бъдеще. Това предполага огромни усилия за мобилизиране на всички свои ресурси и привличане на външни. Това предполага още подреденост в действията и следване на подходяща стратегия. Това е стратегия, комбинираща позиция на подкрепа за очертаващите се опори на преструктуриращата се икономика с активна, агресивна позиция по отношение на инфраструктурите и стабилизираща позиция по отношение на демографските процеси и развитието на селските райони.

Прилагането на такава стратегия предполага изграждането на жизнен икономически комплекс и достатъчно приходи за ре-инвестиране в хората и жизнената им среда.

Затова:

Основната стратегическа цел на развитието на общината в периода до 2013 г. е:


ДА ПОСТИГНЕ СТАБИЛНИ ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И по-високи СТАНДАРТИ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА.


Основната цел съдържа две неотделими сфери: “икономически растеж” и “жизнена среда”. Първата е двигател на развитието, а втората осмисля усилията на хората, реализирали това развитие. Задължително условие е целта да се преследва успоредно и едновременно в двете сфери.

Първата част на стратегическата цел “^ Стабилни темпове на икономически растеж” е решаваща, но не трябва да се преследва “на всяка цена”, а да се постигне от обновена, конкурентноспособна, природо-щадяща икономика. Икономика, оползотворяваща човешките и природните ресурси на общината. Икономика, приоритетно ориентирана към жизнени традиционни производства, но и към високи технологии. Икономика, разчитаща на нови инвестиции чрез активно привличане/насърчаване. Икономика, самоукрепваща се чрез коопериране и сътрудничество в бизнес мрежи и кластери.

Другата сфера на целта е “по-високи стандарти на жизнената среда”. Отчитайки констатациите от анализа, това всеобхватно понятие може да се сведе до характеристиките/стандартите в три основни аспекта – екология, инфраструктура, жилища. Това не изключва усилията за подобряване на стандартите в социалния сектор (заетост и доходи, образование, култура, спорт, здравеопазване, социални жилища, социални грижи). Те се третират като равностойни по значимост, но силно зависими от резултатите по основната стратегическа цел.

Конкретните измерители за постигане на основната цел са:

Икономика:

Жизнена среда:

Допълнителни измерители за постигнатото по основната цел, са:

С изпълнението на основната стратегическа цел се очаква и осезателно увеличаване на доходите и покупателната способност на населението.

Реализацията на основната цел е невъзможна без конкретизация на няколко нива – приоритетни сектори, цели към развитието на тези сектори, мерки/програми към всяка от целите и накрая, конкретни проекти или проектни идеи за прилагане на всяка от мерките.-2009-g-voprosi-k-gosekzamenu-po-specialnosti-270102-p-g-s-po-kafedre-arhitekturi-i-gradostroitelstva-stranica-4.html
-200g-postavka-reprintnogo-vosproizvedeniya-polnogo-komplekta-sobraniya-yurnali-i-kamer-furersk.html
-2010-g-voprosi-gosudarstvennogo-ekzamena-po-specialnosti-dlya-studentov-specialnosti.html
-2011-glm-garsaev-nauchno-issledovatelskij-klub-paradigma.html
-203-mashinist-krana-kranovshik-spravochnika-rabot-i-professij-rabochih-vipusk-1.html
-209-ukazhite-vozbuditelej-atipichnih-pnevmonij-testovij-kontrol-voprosi-dlya-gosudarstvennih-ekzamenov-po-terapii.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razdel-1-psihologo-pedagogicheskie-osobennosti-detej-s-nedorazvitiem-rechi.html
 • notebook.bystrickaya.ru/iii-klass-prikaz-67-ot15-iyunya-2011g-rabochaya-programma-pedagoga-lisnyuk-oksani-vyacheslavovni-po-russkomu-yaziku.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/skladskoe-hozyajstvo-3-chast-2.html
 • universitet.bystrickaya.ru/telefonnij-apparat-sistemi-ip-telefonii-tehnicheskoe-zadanie-na-raboti-po-modernizacii-i-dooborudovaniyu-apparatno-programmnih.html
 • reading.bystrickaya.ru/kontrolnaya-rabota-po-kursu-teoreticheskaya-fonetika.html
 • essay.bystrickaya.ru/cociologiya-finansovogo-povedeniya-naseleniya-sociologiya-i-obshestvo-puti-vzaimodejstviya.html
 • desk.bystrickaya.ru/plan-vvedenie-biografiya-marksa-i-teoreticheskaya-baza-ego-ucheniya-kapital-marksa-kak-trud-zhizni-i-nauchnoe-obosnovanie-idei-manifesta.html
 • teacher.bystrickaya.ru/farmakologicheskoe-prekondicionirovanie-miokarda-pri-operaciyah-s-iskusstvennim-krovoobrasheniem.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/zadacha-na-pevm-reshaemaya-s-ispolzovaniem-paketov.html
 • znanie.bystrickaya.ru/9-primernij-kalendarnij-uchebnij-grafik-programmi-opo-i-pk-programma-operezhayushego-professionalnogo-obucheniya-i.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/annotaciya-proizvedeniya-vskalinnikova-na-slova-ebaratinskogo-zima.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/referat-22-2009-799-soderzhanie-vvedenie-2-spisok-ispolzovannoj-literaturi-4-vvedenie-istoriya-nauki-o-finansah.html
 • diploma.bystrickaya.ru/v-chem-polza-kureniya.html
 • composition.bystrickaya.ru/polozhenie-oprovedenii-zanyatij-v-distancionnoj-shkole-dlya-7-11-klassov-po-fizike-cel-shkoli.html
 • spur.bystrickaya.ru/kuharenko-v-a-k95-interpretaciya-teksta-ucheb-posobie-dlya-studentov-ped-in-tov-po-spec-2103-inostr-yaz-2-e-izd-pererab.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-kultura-vizantii.html
 • lecture.bystrickaya.ru/aleksandrpushkin-chehovskij.html
 • desk.bystrickaya.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-mou-kolcovskaya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola.html
 • urok.bystrickaya.ru/prikaz-ot-20-g-rabochie-programmi-po-obshestvoznaniyu-sostavil-uchitel-obshestvoznaniya.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/politizirovannie-neformalnie-obedineniya-molodezhi-osobennosti-i-etapi-razvitiya-chast-3.html
 • pisat.bystrickaya.ru/text-4-uprazhnenie-1-prochitajte-tekst-skazhite-kakie-izvestnie-uchenie-upominayutsya-v-nem-history-of-programming.html
 • abstract.bystrickaya.ru/12-bitva-razuma-s-duhom-1-iscelenie-cherez-hvalu.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/v-permi-vedushie-specialisti-evropi-obsudyat-kak-pomoch-detyam-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii.html
 • assessments.bystrickaya.ru/bunich-a-p-innovacionnij-menedzhment-v-mezhdunarodnom-biznese-stranica-14.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/iz-kitajskih-bloknotov-o-b-rahmanin-o-b-rahmanin-etapi-puti-rahmanin-oleg-borisovich-vidnij-rossijskij-kitaeved.html
 • tests.bystrickaya.ru/m-v-cimbal-a-k-antonov-yuzh-antonov-a-v-osipov-v-n-parhalin-da-hryapin-a-t-grechko-a-v-simonova-a-v-antonova.html
 • literatura.bystrickaya.ru/rekomendacii-po-sostavleniyu-metodicheskogo-portfolio.html
 • student.bystrickaya.ru/32-ekonomicheskij-rost-proekt-programmi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-vvedenie-3.html
 • school.bystrickaya.ru/490-10-61-491-47-00-detskij-sad-kombinirovannogo-vida-22-teremok-dlya-detej-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/prilozhenie-1-k-protokolu-uchenogo-soveta-gu-vshe-konkurs-pps-ob-itogah-gorodskoj-olimpiadi-shkolnikov-opodgotovke.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zhil-bil-na-svete-yazichok-odnazhdi-on-zahotel-vkusnih-blinchikov-no-on-bil-malenkij-i-nepovorotlivij-u-nego-nichego-ne-vihodilo-itut-k-nemu-v-gosti-prishel-dru.html
 • tasks.bystrickaya.ru/11-marta-2010-g-chetverg-plan-provedeniya-nauchnih-konferencij-chtenij-olimpiad-bajkalskogo-gosudarstvennogo.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tehnicheskoe-zadanie-razdel-obshie-trebovaniya-predmet-konkursa-nachalnaya-maksimalnaya-cena-kontrakta-stranica-8.html
 • nauka.bystrickaya.ru/upravlenie-processami-v-mach-setevie-operacionnie-sistemi.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-mezhdunarodnogo-seminara-dlya-specialistov-administracij-svyazi-regionalnogo-sodruzhestva-v-oblasti-svyazi.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.